Правила понашања ученика

Ученици су обавезни:

 1. да буду у Школи најмање 10 минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада:
 2. да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-васпитни рад, као и на путу између куће и Школе;
 3. да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима,трећим лицима, обраћају одељенском старешини, педагогу шкое, а по потреби секретару и директору Школе;
 4. да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
 5. да не закашњавају на наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
 6. да савесно раде на усвајању знања и вештина прописаних  школским програмом;
 7. да не ометају извођењу наставе и не пропуштају час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
 8. да поштују личност других ученика и запослених у Школи;
 9. да се културно понашају према другим ученицима, запосленима, родитељима ученика, и трећим лицима;
 10. да се пристојно одевају, брину о личној хигијени и уредности;
 11. да благовремено правдају изостанке;
 12. да чувају личну имовину, имовину других ученика и имовину Школе;
 13. да се старају о чистоћи и естетском изгледу школских просторија и школског дворишта;
 14. да за време наставе поштују забрану употребе мобилних телефона и других средстава којима се омета рад;
 15. да у Школу, школском дворишту, за време образовно-васпитног рада, ван зграде Школе и школског дворишта, као и на путу између куће и Школе, не носе оружје, или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело других ученика, запослених, родитеља ученика, трећих лица или се може нанети материјална штета;
 16. да се уздржавају од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава и од подстрекавања других ученика на такву употребу;
 17. да се уздржавају од изазивања туча и учествовања у тучи:
 18. да се уздржавају од употребе псовки у међусобним комуникацијама;
 19. да се уздржавају од  изражавања националне, расне и верске нетрпељивости;
 20. да о својим правима обавезама и одговорностима буду информисани од стране одељенског старешине, наставника и осталих запослених у Школи;

Пет минута пре почетка наставе на звук звона, ученици су обавезни да разврстани по одељењима буду спремни за улазак у Школу  о чему се стара дежурни наставник.

За време кишног и хладног времена ученици у складу са одлуком дежурног наставника за одлазак на наставу припремају у улазном холу.

Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходницима, другим просторијама Школе.

По завршетку школских обавеза ученици су у обавези да мирно напусте Школу.

Дежурни ученик обавезан је да на месту дежурства буде најмање 20 минута пре почетка наставе у смени.

Дежурство се обавља у улазном холу Школе у првој смени од 7.15 – 12.40 часова, а у другој смени од 13,20 до 18.40. часова.

Ученици су ослобођени наставе за дан за који обављају дежурство.

Дежурство обавља један дежурни ученик који на предлог одељенског старешине одређује директор школе.

Дежурни ученик је обавезан да :

  1. евидентира родитеље ученика и трећа лица која улазе у Школу, уписивањем личних података и њиховог циља доласка;
  2. да отпрати ученике који су закаснили на наставу;
  3. звони за улазак у Школу као и за почетак часа;
  4. да о евентуалним променама и проблемима ученика одмах обавести дежурног наставника, педагога, одељенског старешину, секретара или директора школе.

За дежурног ученика не може бити предложен ученик који има једну или више недовољних оцена или смањену оцену из владања.